Slagharen actie

Heeft u een actiecode ontvangen na een aankoop in een Blokker vestiging of op Blokker.nl?
Via onderstaande knop komt u in de bestel omgeving en kunt u deze code verzilveren tot een gratis entreekaart voor Attractiepark Slagharen.

Verzilver Slagharen actiecode


 

Actievoorwaarden Attractiepark Slagharen actie
(1 entreekaart gratis)

 

Deze actievoorwaarden houden verband met de actie 1 gratis entreekaart voor Attractiepark Slagharen (hierna: “de actie”)*. De actie wordt georganiseerd door Princess Traveller B.V., Raadhuisstraat 6, 4835 JB Breda.
BLOKKER BV (hierna: “Blokker”), gevestigd te Amsterdam, faciliteert PRINCESS TRAVELLER in deze actie, doch is zelf geen organisator van de actie. Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

 

‘’Bij aankoop van één of meerdere Princess Traveller koffer(s) met een minimale aankoopwaarde van €29,99 in een Blokker vestiging of op Blokker.nl, trakteren Princess Traveller en Blokker de consument op 1 gratis kaartje t.w.v. € 29,99* (op basis van beschikbaarheid).

De prijs wordt beschikbaar gesteld door Princess Traveller.’’

*            Per aankoop/bon/naam/adres kan men maximaal 1 actiecode indienen die recht geeft op 1 gratis kaartje voor attractiepark Slagharen welke geldig is voor het seizoen 2021 dat loopt t/m 9 januari 2022

 

  1. Algemeen

1.1        De actiefolder loopt van 27 september juni t/m 10 oktober 2021. Deelnemers aan de actie (“Deelnemer”) dienen tenminste de leeftijd van

              18 jaar te hebben bereikt op het moment dat ze gaan deelnemen aan de actie, middels het verzilveren van de tickets.

1.2        Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

1.3        Vanwege de situatie rondom het Covid-19 virus veranderen de voorschriften voor attractieparken zoals Slagharen regelmatig, kijk voor de meest actuele regels op https://www.slagharen.com/nl/coronamaatregelen. Deze regels die opgesteld worden door de overheid, RIVM en lokale overheidsinstellingen zijn ten alle tijden leidend.

 

  1. De actie/deelname

2.1        Deelname aan deze actie staat open bij de aanschaf van een Princess Traveller koffer in een Blokker vestiging of via Blokker.nl.

 

2.2        Wat moet u doen ?

              1) Na de aankoop van een Princess Traveller koffer in een Blokker vestiging ontvangt u een extra kassabon met daarop een unieke actiecode. Bij aankoop via Blokker.nl ontvangt u per email vanuit Blokker de unieke actiecode, let op dit kan ook een dag later zijn.

              2) Vervolgens gaat u naar: https://www.princesstraveller.com/slagharen

              3) Op het ticketplatform kunt u uw unieke actiecode inwisselen voor een vouchercode waarmee u op https://www.slagharen.com/nl/reserveer-bezoek het toegangsbewijs voor de gewenste dag kunt uitkiezen.

              4) Na het invoeren van de contactgegevens en het invoeren van de unieke vouchercode, ontvangt de consument het gratis entreekaart per email van Slagharen.

2.3        Bij aankoop van een Princess Traveller koffer buiten de actieperiode (27 september juni t/m 10 oktober 2021) heeft men géén recht op een kaartje voor Attractiepark Slagharen.

2.4        Per aankoop/bon/naam/adres kan men maximaal 1 actiecode indienen die recht geeft op maximaal 1 entreekaart gratis.

 

  1. Termijn

3.1        De actieperiode loopt van 27 september juni t/m 10 oktober 2021. Tickets zijn te verzilveren t/m 17 oktober 2021.

3.2        Bij het invoeren van de actiecode ontvangt de consument een email op naam met een unieke vouchercode, die recht geeft op

              1 gratis entreekaart voor Attractiepark Slagharen. De entreekaart is niet inwisselbaar voor geld en niet verhandelbaar.

 

  1. Behandeling tickets

4.1        Alleen actiecodes ingevoerd zoals omschreven in artikel 2 worden in behandeling genomen.

4.2        Deelnemers die op enige wijze frauderen of in strijd handelen met deze voorwaarden of op enige andere wijze onrechtmatig handelen jegens PRINCESS TRAVELLER, Attractiepark Slagharen of Blokker, worden uitgesloten van de actie.

4.3        Werknemers van PRINCESS TRAVELLER, Attractiepark Slagharen of Blokker zijn uitgesloten van deelname.

 

  1. Aanbod

5.1        De deelnemer ontvangt gratis 1 entreekaart voor Attractiepark Slagharen bij aankoop van één of meerdere Princess Traveller koffer(s) met een minimaal aankoopbedrag van €29,99.

5.2        De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

5.3        De entreekaarten zijn geldig t/m 9 januari 2022. Actiecodes moeten voor 17 oktober 2021 worden omgezet in vouchercodes. Vouchercodes kunnen t/m 31 december 2021 worden ingewisseld via slagharen.com voor een entreebewijs met als laatste bezoek mogelijkheid 9 januari 2022.

5.4        Op = Op principe is van toepassing op deze actie.

 

  1. Publiciteit

6.1        Door deel te nemen aan de actie van PRINCESS TRAVELLER, geeft u aan dat u uw medewerking zult verlenen aan eventuele door PRINCESS TRAVELLER georganiseerde publiciteitsacties alsook dat PRINCESS TRAVELLER het recht heeft uw naam en beeltenis in de media te gebruiken, voor publiciteitsacties die verband houden met de actie 1 entreekaart gratis voor Attractiepark Slagharen. PRINCESS TRAVELLER, noch
Blokker zijn een vergoeding verschuldigd aan de deelnemer voor gebruikmaking van naam en beeltenis in eventuele publiciteitsacties.

6.2        In de algemene communicatie-uitingen gebruiken PRINCESS TRAVELLER & Blokker de uiting: 1 entreekaart gratis voor Attractiepark Slagharen. De definitieve voorwaarden voor de actie, staan vermeld in artikel 5 en worden door PRINCESS TRAVELLER uitgelicht op de actiepagina en in de bestelmodule.

 

  1. Aansprakelijkheid

7.1        PRINCESS TRAVELLER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, directe of indirect op welke wijze dan ook voortvloeiende uit of samenhangende met de actie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PRINCESS TRAVELLER en/of haar leidinggevenden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook met betrekking tot het zoekraken van gegevens.

 

  1. Persoonsgegevens

8.1        In het kader van de verstrekking van de tickets worden er klant- c.q. persoonsgegevens verzameld door PRINCESS TRAVELLER en Ticketsplus, de ticketpartner voor deze actie. Dit is onder andere om de tickets te kunnen e-mailen of toesturen, de bezoekers nader te informeren met betrekking tot het uitje en de bezoekers te kunnen benaderen voor direct-marketingdoeleinden, voor zover dat onder de toepasselijke wet- en regelgeving is toegestaan.

 

  1. Diversen

9.1        De Deelnemer kan geen aanspraak maken op financiële compensatie indien hij of zij niet in staat is de prijs te verzilveren.

9.2        Indien zich omstandigheden voordoen, die van zodanige aard zijn dat PRINCESS TRAVELLER zich genoodzaakt ziet de actie geen (verdere) doorgang te laten vinden, zal PRINCESS TRAVELLER een door haar vast te stellen bedrag naar rato van het aantal op dat moment ontvangen actiecodes betalen aan een door haar uit te kiezen charitatieve organisatie.

9.3        Bij deze actie wordt gehandeld in lijn met de “Gedragscode Promotionele Kansspelen”.

9.4        Indien deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist PRINCESS TRAVELLER.

9.5        PRINCESS TRAVELLER noch Blokker kunnen aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan deze actie, de toekenning van prijzen, de ontvangst van de prijzen of gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruikmaking van de prijzen geschiedt voor eigen risico van de deelnemer.

 

  1. Klachten en Geschillen

10.1      Eventuele klachten over deze actie kunnen worden voorgelegd aan Princess Traveller B.V., Raadhuisstraat 6, 4835 JB Breda. PRINCESS TRAVELLER zal binnen 14 dagen reageren op een ingediende klacht.

10.2      Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.

 

* Onder voorbehoud van wijzigingen (Breda 10-08-2021)